nederlands
english

Kennisbank Sociale Innovatie

Best practices en andere informatie over Sociale Innovatie, Slimmer Werken en Innovatief Organiseren

Terug naar start

Kenmerken

 • Auteur: Commissie Regulering Werk
 • Datum van publicatie: 2 juli 2019
 • Datum van plaatsen: 2 juli 2019

Downloads

Delen

Acties

Waardering:
Waardering: In wat voor land willen wij werken?  Discussienota van de commissie regulering van werk over toekomstbestendig arbeidsrecht, sociale zekerheid en fiscaliteit
SluitenX

We werken nu nog met veel plezier
aan sociale innovatie, maar het NCSI
stopt per 1 april 2012 haar activiteiten!

Hoe lang kunt u ons nog bereiken?

In wat voor land willen wij werken? Discussienota van de commissie regulering van werk over toekomstbestendig arbeidsrecht, sociale zekerheid en fiscaliteit

2019 – De regering heeft een commissie ingesteld die antwoorden moet zoeken en geven op vragen als: ‘Is de wet- en regelgeving rond werk wel voldoende toegesneden op de toekomstige behoeften en omstandigheden? Zijn fundamentele aanpassingen nodig en zo ja, welke?
Uit een vergelijkende studie door de OESO – die in een bijlage wordt samengevat – blijkt dat er in Nederland sprake is geweest van een van andere westerse landen afwijkende toename van flexibele arbeid en zzp-ers. Dit draagt ook bij aan een groter wordende tweedeling tussen hoog opgeleide, goed verdienende en goed beschermde werkenden enerzijds en werkenden die een geringe sociale bescherming en beperkte ontwikkelingsmogelijkheden genieten, anderzijds. En deze trend zal op den duur de groei van de productiviteit en innovatie negatief beïnvloeden.
De commissie meent dat er eerst antwoorden moeten komen op ‘de grote vragen’ voordat over beleidsinstrumenten en wetgeving geadviseerd kan worden en brengt daarom deze discussienota uit en hoopt dat individuen en organisaties er op zullen reageren.
In Deel I van de nota wordt ingegaan op die ‘grote vragen’, namelijk op de sociale, economische en maatschappelijke aspecten van waarde van werk en welke doelen kunnen worden gesteld ten aanzien van deze onderscheiden aspecten. In Deel II beschrijft de commissie voorlopige denkrichtingen.

Deel I, Regels en doelen
Regels omtrent werk dienen in hun samenhang werk sociaal, economisch en maatschappelijk waardevol te maken.

Sociaal betekent dat de regels:
 • bescherming bieden daar waar er ongelijke onderhandelingsposities zijn (“verdelingsvraagstuk tussen kapitaal en arbeid”);
 • beschermen tegen inkomensrisico’s, met risicodeling;
 • participatie bevorderen van iedereen die kan werken.

Economische waarde vorming vraagt om:    
 • ordening van de arbeidsrelaties, verlaging van de transactiekosten en bevordering van innovatie;
 • faciliteren en het behoud en doorontwikkeling van menselijk- en organisatiekapitaal; contracten dienen er voor om werkgevers en werknemers ertoe te brengen in elkaar te investeren;
 • een toegankelijke arbeidsmarkt en efficiëntere allocatie teneinde vraag en aanbod zo effectief, efficiënt en duurzaam mogelijk bij elkaar te brengen.

Maatschappelijke waarde, want regels rond arbeid hebben een brede doorwerking in de samenleving (denk bijvoorbeeld aan arbeidstijden). Daarom moeten de regels op sociale, economische én maatschappelijke doelen worden afgestemd.

Deel II Denkrichtingen
In deel II worden vijf denkrichtingen gepresenteerd met stellingen.

 1. Richt regels op een meer gelijk speelveld voor alle werkenden;
 2. Bevorder wendbaarheid en duurzame inzetbaarheid van alle werkenden; (“Zonder interne flexibiliteit, wordt externe flexibiliteit opgeroepen”.)
 3. Stimuleer volwaardige participatie op de arbeidsmarkt;
 4. Maak regels robuust, uitlegbaar, uitvoerbaar en handhaafbaar;
 5. Stem nieuwe regels af op de verantwoordelijkheid voor goed werkgeverschap/opdrachtgeverschap en goed werknemerschap/opdrachtnemerschap.

Referentie
‘In wat voor land willen wij werken? Discussienota van de commissie regulering van werk, over toekomstbestendig arbeidsrecht, sociale zekerheid en fiscaliteit.’ 20 juni 2019, www.reguleringvanwerk.nl
 
OECD Input to the Netherlands Independent commission on the Regulation of Work. (Commissie Regulering Werk), June 2019, OECD.
Hans Borstlap, voorzitter Commissie Regulering van Werk. Toespraak AWVN-congres 20 juni 2019.
De discussienota, het OESO rapport en de toespraak van Borstlap zijn als bijlage toegevoegd.


Thema’s: Arbeidsverhoudingen; flexibel organiseren; Duurzame inzetbaarheid
Sector: n.v.t.
Bron: beleidsnotitie, onderzoeksrapport