nederlands
english

Kennisbank Sociale Innovatie

Best practices en andere informatie over Sociale Innovatie, Slimmer Werken en Innovatief Organiseren

Terug naar start

Kenmerken

  • Auteur: het Kadaster
  • Datum van publicatie: 3 februari 2014
  • Datum van plaatsen: 3 februari 2014

Downloads

Delen

Acties

Waardering:
Waardering: Kadaster- Verbinding interne flexpools
SluitenX

We werken nu nog met veel plezier
aan sociale innovatie, maar het NCSI
stopt per 1 april 2012 haar activiteiten!

Hoe lang kunt u ons nog bereiken?

Kadaster- Verbinding interne flexpools

2013- Experiment flexibele arbeidsvormen
Cao Kadaster 2013 - 2015
Het kadaster voorziet dat toekomstige generaties van medewerkers  meer belang hechten aan brede ontwikkelingsmogelijkheden en diversiteit van werk dan de huidige generatie. Om ook in de toekomst een aantrekkelijk werkgever te blijven wordt momenteel geëxperimenteerd met flexibele arbeidsvormen. Naast het vergroten van de (interne) mobiliteit is het de verwachting dat de organisatie hierdoor kan besparen op externe inhuur.
In oktober 2013 werd een cao voor de periode 2013 - 2017 afgesloten.

Aanpak experiment
Binnen het Kadaster is in 2013 een interne flexpool ingericht, die momenteel bestaat uit een tiental medewerkers. De participerende medewerkers vervullen op projectbasis vacatures bij verschillend afdelingen van het Kadaster. Zij hebben een vaste aanstelling bij het Kadaster, maar zijn wel zelf verantwoordelijk voor het genereren van voldoende werk. In plaats van een vaste (functie) aanstelling wordt gestreefd naar een algemene aanstelling bij het Kadaster. De afdeling waarbinnen ze op projectbasis werkzaam zijn krijgen een factuur voor de salariskosten, op basis van de kale loonkosten.
In beginsel staat de flexpool open voor alle medewerkers, maar in de praktijk blijkt dat voornamelijk medewerkers met functieschaal elf en hoger participeren. Van de ‘medewerkersflexpool’ wordt verwacht dat ze zelf voldoende werk genereren door gebruik te maken van hun netwerk. Hoewel recentelijk een ‘meetingpoint’ is ingericht waar interne vacatures verzameld worden is de insteek van het programma dat de participerende medewerkers ook zonder deze extra service zichzelf zouden moeten kunnen bedruipen.
Dit vraagt zelfstandigheid en ondernemerschap. Voordat medewerkers in de flexpool toegelaten worden moeten ze daarom een online assessment maken om controleren of ze over deze competenties beschikken. Daarnaast wordt een tiental managers gevraagd of hij of zij de nieuw aangemelde medewerker aan zou nemen mocht er een vacature vrijkomen op zijn of haar afdeling. Op deze manier wordt vooraf geprobeerd te verzekeren dat de participerende medewerkers voldoende werk hebben.

Resultaten experiment
Door de relatief kleine schaal van het experiment is geen officieel medewerkers tevredenheidonderzoek gehouden. Echter blijkt volgens de leidinggevende van het project uit afgenomen interviews/gesprekken en beoordelingen dat zowel de participerende medewerkers als de opdrachtgevers (de inhurende) afdelingen erg tevreden zijn over het project. De geleverde kwaliteit is bovengemiddeld, terwijl participerende medewerkers erg tevreden zijn over het afwisselende werk; ‘De medewerkers van de  flexpool zijn binnen de organisatie eenvoudig te herkennen, het zijn de tien mensen met de grootste glimlach’.
Naar aanleiding van dit positieve resultaat wordt het experiment in de (zeer nabije) toekomst waarschijnlijk dan ook vergroot. De verwachting is dat uiteindelijk 10 tot 15 procent van de medewerkers in een flexibele arbeidsrelatie zou moeten kunnen werken. Voordat het zover is zijn er wel nog een aantal hindernissen die overwonnen moeten worden. Allereerst vraagt het werken op projectbasis een cultuur- en mentaliteitsverandering. Waar het kadaster verwacht dat flexibele arbeidsrelaties belangrijk zijn voor het aantrekken van toekomstige generaties, hecht de huidige generatie nog erg aan de zekerheid van een vaste functie(omschrijving). Daarnaast zijn de juridische (on)mogelijkheden van deze arbeidsrelaties ingewikkeld vorm te geven. Het Kadaster en bonden hebben in de cao 2013 - 2015 de hoofdlijnen van een programma voor Flexibele en Duurzame inzetbaarheid vastgelegd. (zie hieronder)

Sociale innovatie
Van de participerende medewerkers worden andere competenties gevraagd dan wanneer zij in een traditionele functie werkzaam zouden zijn. Het actief op zoek gaan naar werk in plaats van werkzaam zijn in een ‘lijnorganisatie’ vraagt assertiviteit en ondernemerschap. Dit voegt een nieuwe dimensie toe aan hun normale werkzaamheden. Hoewel de participerende medewerkers hierop worden geselecteerd, is de verwachting dat ze deze competenties verder ontwikkelen, omdat ze er meer gebruik van maken. Daarnaast zorgt het werken binnen verschillende afdelingen ervoor dat zowel hun werk als (werk)omgeving afwisselender wordt. Door deze veranderingen is het waarschijnlijk dat de kwaliteit van arbeid verbetert. Dit wordt versterkt door het feit dat de participerende medewerkers de vrijheid hebben om projecten uit te zoeken die aansluiten bij de eigen interesse.
De gevolgen op het resultaat van de organisatie zijn moeilijk in te schatten aan de hand van deze kleine pilot. De verwachting is echter dat het Kadaster in de toekomst kan profiteren van een verbeterd werkgevers imago. Daarnaast zou het op grote(re) schaal doorvoeren van flexpools tot een betere allocatie van arbeid moeten leiden. Hierdoor kan zowel bespaard worden op de totale omvang van het personeelsbestand als op de kosten van externe inhuur.

De cao
De cao 2013 - 2015 is tot stand gekomen in het regelmatige overleg van de werkgever met de bonden: het 'Georganiseerd Overleg Arbeidsvoorwaardelijke Aangelegenheden Kadaster (GOAAK). Naast loon- en pensioenkwesties wordt afgesproken dat in de komende periode zal worden gewerkt aan een programma voor Flexibele en duurzame inzetbaarheid, met o.a. de volgende punten:
een 'Matschpoint voor vraag en aanbod van personele capaciteit;
wegnemer van e.v. belemmeringen voor mobiliteit in het functiegebouw;
de mogelijkheid van aanstelling in algemene dienst ter bevordering van mobiliteit;
bevordering van horizontale en verticale mobiliteit, e.v. ook extern en in bestuursfuncties of vrijwilligerswerk.

Referentie
Zie http://www.kadaster.nl/web/artikel/download/Sociaal-jaarverslag-2012.htm
Homepage: http://www.kadaster.nl
Cao kadaster 2013 - 2015 (bijlage)